ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

      ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์ ใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ กล่าวได้ว่า ซอฟต์แวร์ดเป็นสิ่งที่ผู้ใช้มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถรับรู้การทำงานได้ แตกต่างจากฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่งชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นเรียกว่า โปรแกรม เช่นโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) โปรแกรมอินเตอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์ (Internet Explorer) เป็นต้น ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applixction Software) เป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่างตามความต้องการของผู้ใช้