จากหลักการทำงานขั้นพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ จะทำให้มีการพัฒนาองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา องค์ประกอบดังกล่าว คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รองรับการทำงานแต่ละขั้นตอน ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีอุปกรณ์ที่สำคัญหลายอย่างซึ่งทำงานสัมพันธ์กันและมีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใด ยี่ห้อใด รุ่นใดต่างก็มีหลักการทำงานในลักษณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้อย่างเป็นระบบนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ดังนี้

        การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จะมีองค์ประกอบที่ทำหน้าที่รองรับการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ในแต่ละขั้นตอน
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางบัญชีธนาคาร

หน้าที่การทำงานพื้นฐาน องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
รับข้อมูลเข้า (Input) หน่วยรับเข้า (Input Unit)
ประมวลผลข้อมูล (Processing) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
จัดเก็บข้อมูล (Storage) หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)
แสดงผลข้อมูล (Output) หน่วยส่งออก (Output Unit)